Om medlemskapet

Medlemskap kan beviljas till fysiska och juridiska personer vilka är elkonsumenter i Sverige. Medlem blir du genom att köpa andelar i föreningen. När du blir medlem i Kvarkenvinden godkänner du att personuppgifter registreras i vårt medlemsregister och behandlas enligt GDPR.

Varje medlem som äger minst 4 andelar har en röst i föreningen och ges möjlighet att aktivt delta i beslutsfattandet på föreningsstämman. Medlem som önskar att ett visst ärende, en motion, ska behandlas vid den ordinarie föreningsstämman ska före januari månads utgång anmäla detta till styrelsen.

Enligt föreningens stadgar hålls föreningsstämma årligen senast 30 juni. Kallelse till stämman sker tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Tillsammans med kallelsen, som skickas skriftligen via e-post eller med brev på posten, bifogas även en dagordning till medlemmarna.

Alla medlemmar delar på all produktion från föreningens samtliga vindkraftverk och du får vindel utifrån det antal andelar du äger. Målproduktionen är 1 000 kWh per andel och du bör inte äga fler andelar än vad som motsvarar den elförbrukning du har.

Du som är intresserad av att bli medlem kan köpa andelar via Andelstorget.

Andelar

Genom att köpa andelar blir du medlem i Kvarkenvinden. Du kan äga allt från 1 andel upp till 200 andelar. Undantag för att äga fler andelar kan ges av styrelsen. För att vara röstberättigad i föreningen behöver du äga minst 4 andelar.

Kvarkenvinden består av totalt 38 564 andelar och vår målproduktion är 1 000 kWh per andel och år. Varje andel ger dig som medlem rätt att tillgodogöra dig vindenergi motsvarande andelens kvotdel av föreningens totala årsproduktion av el. Eftersom användningen av el varierar år från år rekommenderar vi att du äger andelar för ca 90 % av din totala årsförbrukning av el.

Exempel:
Om du har en årsförbrukning av el på 10 000 kWh rekommenderar vi att du äger 9 andelar.
10 000 kWh x 90% = 9 000 kWh
9 000 kWh / 1 000 kWh = 9 andelar

Om du äger för många andelar i förhållande till din årliga elförbrukning drabbas du ekonomiskt negativt då överskottet går till föreningen som en intäkt. Du kan alltså inte spara el som “blivit över”.

Andelarna kan fördelas på olika elanläggningar om så önskas, t ex bostadsrätt och fritidshus. För att fördela andelarna på olika adresser behöver du kontakta Umeå Energi, kundservice 090-16 00 20 eller kundservice@umeaenergi.se, och meddela dem detta.

Andelstorget finns annonser om andelar till salu om du är intresserad av att köpa andelar i Kvarkenvinden.

Vi har tagit fram en enkel beräkningsmodell där du själv kan lägga in dina uppgifter och räkna ut vad du tjänar på att äga andelar i Kvarkenvinden. För att fylla i beräkningsmodellen behöver du tillgång till dina månadsfakturor från Umeå Energi och Kvarkenvindens årsfaktura, eftersom uppgifterna som ska fyllas i modellen hämtas från dem. Modellen tar inte hänsyn till vad du betalt för dina andelar och bygger på att du har större årlig förbrukning av el än din produktion av vindel. Kvarkenvinden tar inte ansvar för vilka siffror du använt eller för resultatet på din uträkning. För att hämta beräkningsmodellen klicka på Beräkningsmodell – Vad tjänar jag på andelarna. Under Arkiv finns färdiga beräkningsmodeller från 2022 med resultat för 10 andelar. Ersättning vindel i dessa uträkningar baseras på uppgifter gällande elområde SE2.

Driftskostnad

Vindkraftverken är inköpta och ägs gemensamt av föreningens medlemmar. Den årliga driftavgiften för vindkraftverken beslutas på den ordinarie föreningsstämman och är grunden för den kostnad du får för din andelsel.

Du får faktura från Kvarkenvinden avseende driftavgift en gång per år, efter att ordinarie föreningsstämma är genomförd. Den som är medlem i föreningen och står som ägare av andelarna vid faktureringstillfället ansvarar för att fakturan med medlems- och driftsavgift betalas.

Vi försöker att arbeta så miljövänligt som möjligt och det innebär bland annat att vi i första hand skickar faktura via Kivra, i andra hand via e-post och i tredje hand med brev per post. Vill du att fakturan skickas med brev per post tillkommer en administrativ avgift om 50 kr. För att allt ska ske så smidigt som möjligt vänligen meddela föreningen, info@kvarkenvinden.se eller 090-12 53 45, om du flyttar eller byter e-postadress.

Samarbete med Umeå Energi

Kvarkenvinden samarbetar, sedan starten 1997, med Umeå Energi, vilka har balansansvaret för dig som medlem. Det innebär att du måste vara elkund hos Umeå Energi från det datum du blir medlem i Kvarkenvinden för att kunna nyttja dina andelar.

Det är Umeå Energi som sköter avräkningen för din vindel. Du får faktura varje månad med ett avdrag för produktionen från din förbrukning. Andelarnas värde varierar beroende på hur mycket det har blåst under en månad och aktuellt börspris. Värdet per andel (kWh och SEK) räknas ut månadsvis. Om du redan har ett elavtal med Umeå Energi avslutas det automatiskt och övergår till ett Kvarkenvindenavtal. Om du inte har ett elavtal med Umeå Energi behöver du kontakta dem, kundservice 090-16 00 20 eller kundservice@umeaenergi.se, för att ordna det. Det går inte att välja vilken typ av elavtal du vill ha för den tilläggsel du eventuellt behöver köpa till eftersom du automatiskt ansluts till börsel.

Om du vill ha en närmare genomgång av Umeå Energis faktura kan du läsa mer i dokumentet Förklaringar till Umeå Energis Månadsfaktura Elenergi.

När kalenderåret är slut gör Umeå Energi en årsbalansering och om du som medlem har månader med produktionsöverskott som kan tillgodoräknas syns detta på din faktura. Om du vill ha en närmare genomgång av Umeå Energis årsbalanseringsfaktura kan du läsa mer i dokumentet Förklaring/Princip för Umeå Energis Årsbalanseringsfaktura.