Svar på ofta ställda frågor

Hur blir jag medlem i Kvarkenvinden?
För att bli medlem i Kvarkenvinden behöver du köpa andelar av en annan medlem som säljer andelar och på Andelstorget finns annonser med andelar som säljes.

Hur får jag inloggning till kvarkenvinden.se?
När du köpt andelar och blivit medlem i Kvarkenvinden skapar vi en användare till dig, förutsatt att en e-postadress finns, och skickar inloggningsuppgifter.

Måste jag ha Umeå Energi?
Ja, för att kunna nyttja dina andelar behöver du vara elkund hos Umeå Energi från det datum då överlåtelsen av andelar sker. Umeå Energi har balansansvaret för dig som medlem och sköter avräkningen av din vindel på din faktura. Om du inte har ditt elabonnemang via Umeå Energi kontaktar du Umeå Energi, kundservice 090-16 00 20 eller kundservice@umeaenergi.se, så hjälper de dig. Uppge att du kommer att bli medlem i Kvarkenvinden.

Måste jag stå på elabonnemanget för att få köpa andelar i Kvarkenvinden?
Ja, det måste vara samma person/företag på elabonnemanget som på medlemskapet i Kvarkenvinden för att du ska kunna nyttja dina andelar.

Kan jag själv välja elavtal för “tilläggselen”, utöver mina vindkraftsandelar?
Nej, du kan inte välja elavtal för eventuell tilläggsel, den förbrukning som finns utöver vindkraftsandelarnas volym, utan du ansluts automatiskt till börsel.

Varför är skillnaden mellan produktions- och konsumtionspris så stor?
De höga priserna uppstår och sammanfaller som regel med när konsumtionen är hög. Vindrika dagar när konsumtionen samtidigt är låg kan elpriset bli nära noll eller till och med något negativt. Skillnaden kommer i snitt att vara betydligt större än tidigare år, med de stora prisfluktuationer som det nya energilandskapet gett upphov till. Läs mer om detta i dokumentet Skillnader produktions- och konsumtionspris.

Vad tjänar jag på att äga andelar?
Vi har tagit fram en enkel beräkningsmodell där du själv kan lägga in dina uppgifter och räkna ut vad du tjänar på att äga andelar i Kvarkenvinden. För att fylla i beräkningsmodellen behöver du tillgång till dina månadsfakturor från Umeå Energi och Kvarkenvindens årsfaktura, eftersom uppgifterna som ska fyllas i modellen hämtas från dem. Modellen tar inte hänsyn till vad du betalt för dina andelar och bygger på att du har större årlig förbrukning av el än din produktion av vindel. Kvarkenvinden tar inte ansvar för vilka siffror du använt eller för resultatet på din uträkning. För att hämta beräkningsmodellen klicka på Beräkningsmodell – Vad tjänar jag på andelarna.

Vad händer efter 20 år med mina andelar?
Målet är att verket ska producera el i 20 år men vi kan idag inte säga den aktuella livslängden. Den ekonomiska livslängden på verken är 20 år. Styrelsen har börjat titta på olika alternativ gällande föreningens framtid. Föreningsstämman avgör vad som ska ske efter livslängden. Ska verket uppgraderas och medlemmarna skjuta till mer pengar eller ska verket rivas?

Hur många vindkraftverk äger föreningen?
Idag finns det åtta verk som är i produktion. Två på piren utanför Umeå Hamn i Holmsund, öster om Umeå, ett på Bådahällan i Hörnefors, strax söder om Umeå, tre på Granberget i Robertsfors, norr om Umeå och två i Bliekevare i Dorotea, nordväst om Umeå.

Från vilket vindkraftverk får jag min el?
Du tillhör inte ett specifikt verk utan alla medlemmar delar på all produktion från föreningens samtliga vindkraftverk. Du får el utifrån det antal andelar du äger.

Har jag något ansvar för drift och underhåll av vindkraftverken?
Nej, föreningen ombesörjer drift och underhåll av vindkraftverken via avtal med leverantören av vindkraftverken samt driftbolag. Dessutom har föreningen försäkringar som täcker eventuella skador på vindkraftverken.

Vilka risker finns med att vara medlem i Kvarkenvinden?
De risker som finns är att det slutar blåsa och att elpriset går ner till noll. Givetvis kan Kvarkenvinden heller inte garantera vilka politiska beslut Regeringen fattar eller vilka framtida beslut Skatteverket tar.

Hur ofta hålls föreningsstämma?
Föreningsstämma hålls en gång per år. Enligt föreningens stadgar ska ordinarie föreningsstämma hållas senast den 30 juni. Kallelse till stämman sker tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Tillsammans med kallelsen, som skickas skriftligen via e-brev eller post, bifogas även en dagordning till medlemmarna.

Hur kan jag påverka föreningen?
Medlem som önskar att ett visst ärende, en motion, ska behandlas vid den ordinarie föreningsstämman ska före januari månads utgång anmäla detta till styrelsen.
Genom att delta på föreningsstämman kan medlem som äger minst fyra andelar i föreningen påverka beslut som tas.

Hur många andelar kan jag köpa?
Du kan äga allt från 1 till 200 andelar. Enligt föreningens stadgar ska du äga minst 4 andelar för att vara röstberättigad. Du bör inte äga fler andelar än det som motsvarar din totala elförbrukning under året.

Kan jag ha andelar på flera adresser?
Ja, du kan koppla dina andelar till olika adresser, t ex bostadsrätt och fritidshus. För att fördela andelarna på olika anläggningar behöver du kontakta Umeå Energi, kundservice 090-16 00 20 eller kundservice@umeaenergi.se, och meddela dem detta.

Vad händer om jag flyttar?
Du kan ta med dig dina andelar till den nya adressen under förutsättning att du fortfarande är kund hos Umeå Energi. Kom bara ihåg att du inte bör äga fler andelar än det som motsvarar din årsförbrukning av el. Kom också ihåg att meddela din nya adress till föreningens kansli på info@kvarkenvinden.se eller 090-12 53 45.
Vill du inte ha kvar andelarna kan du sälja dem via föreningens Andelstorg.

Kan jag ändra antalet andelar om jag förändrar min elkonsumtion?
Ja, du kan när som helst både köpa och sälja andelar. På föreningens Andelstorg kan du lägga ut både sälj- och köpannonser.

Kan jag sälja mina andelar?
Ja, du kan sälja dina andelar till vem du vill förutsatt att köparen har elabonnemanget i Sverige. Köparen måste teckna elhandelsavtal med Umeå Energi. På föreningens Andelstorg kan du lägga ut en annons om att du vill sälja andelar. Varje förändring av andelsinnehav måste ske via föreningen och förutsätter att ni skickar in ett Överlåtelseavtal. Säljare och köpare kommer själva överens om priset. Läs mer om försäljning av andelar under Överlåtelse.

Kan jag ge bort mina andelar till mina barn?
Ja, du kan skänka dina andelar till dina barn men det krävs att de är elabonnenter i Sverige och tecknar elhandelsavtal med Umeå Energi samt att ni skickar in ett Överlåtelseavtal till föreningen för att överlåtelsen ska kunna genomföras.

Vad händer om jag avlider?
Andelarna är en tillgång och tillfaller dödsboet. Den som ärver dina andelar ansöker om medlemskap i föreningen genom att skicka in ett Överlåtelseavtal samt Dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket. Kontakta föreningens kansli på info@kvarkenvinden.se eller 090-12 53 45 om du vill ha hjälp med detta.