Om föreningen

Kvarkenvinden ekonomisk förening bildades december 1997. Sommaren 1998 togs föreningens första vindkraftverk i drift på piren i Holmsunds hamn utanför Umeå. Efter att det första verket stod klart så insåg vi att vindkraft var ett ekonomiskt och miljöriktigt alternativ och sökte tillstånd för ytterligare ett verk.

Det tog många år att få tillstånd men i början av maj 2007 togs vårt andra vindkraftverk i drift, Vestas 3MW, ett av Sveriges största vindkraftverk. Föreningen expanderade kraftigt under 2009 och har för närvarande sju verk i drift som tillsammans har en målproduktion på drygt 38 GWh per år.

Två vindkraftverk står på piren utanför Umeå Hamn i Holmsund, ett verk finns i Bliekevare, Dorotea, ett verk i Hörnefors strax söder om Umeå och tre verk på Granberget i den norra grannkommunen Robertsfors. Under fliken Teknik hittar du teknisk information om våra vindkraftverk.

Föreningens styrelse består av kompetenta ledamöter som har ett djupt engagemang för vindkraft. Deras arbete bygger på förtroende och stort ansvar. Styrelsen har sitt säte i Umeå.

Föreningens drygt 2 100 medlemmar är både fysiska och juridiska personer som av olika skäl har har valt att satsa på en investering i vindkraft.

Under fliken Andelstorg finns andelar till försäljning.

Välkommen du också!

 

Målsättning

Kvarkenvindens grundläggande ändamål är att främja våra medlemmars ekonomiska intressen, genom att i egen regi producera miljövänlig och billig elenergi för egen konsumtion. All genom föreningen genererad vindenergi ägs av medlemmarna.

Vår vision är att produktionen ska bedrivas kostnadseffektivt. För att nå detta har vi bra avtal när det gäller drift – och underhåll. Vi har kontinuerlig uppföljning av våra avtal. Givetvis har vi även tecknat försäkringar för vår verksamhet.

Elmarknaden

Den 1 januari 1996 avreglerades elmarknaden i Sverige. Utvecklingen av elmarknaden har skett i etapper.

Svenska elkunder kan idag fritt välja vilket elhandelsbolag de vill köpa sin el ifrån. Däremot är det inte möjligt att välja elnätsföretag, utan elkunder är hänvisade till det elnätsföretag som äger det lokala elnätet.

Elpriset bestäms av priset på den nordiska elbörsen Nordpool. Där sätts elpriset timme för timme – årets alla dagar. Genom en öppen och ökad handel med el skapas också förutsättningar för en effektiv prisbildning. Idag är elmarknaden nordisk och inriktningen är att skapa en gemensam europeisk marknad.

Från den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra elområden, vilket kan leda till olika elhandelspriser i olika delar av landet.

Kvarkenvinden samarbetar med Umeå Energi som sköter avräkningen för din vindel. Det innebär att du som medlem måste ha ditt elabonnemang hos Umeå Energi.

Vindkraften är unik

Så länge det blåser kommer det att finnas vindkraft.

Ett vindkraftverk börjar producera el när det blåser ca 4 meter per sekund och maximal effekt uppnås vid 12-13 meter per sekund. Vid ihållande vindar (ca 10 minuter) om 25 meter per sekund eller mer, stoppas vindkraftverket av automatiska mekaniska bromsar. Vindkraften producerar mest energi de sex kallaste månader under året, det vill säga de månader vi behöver den mest.

Den ekonomiska livslängden för ett vindkraftverk är ca 20 år. När ett vindkraftverk tjänat ut, kan man på en dag plocka ned det med en kranbil och transportera bort det, till metallåtervinning eller för uppsättning på annan plats. Eftersom vindkraftverken är relativt lätta att flytta existerar det en andrahandsmarknad av verk, oftast handlar det om personer som har en bra plats och vill byta upp sig till ett större vindkraftverk. Kvar återstår endast vägen till verket samt eventuellt betongfundament under mark. De flesta andra sätt att producera el lämnar tyvärr betydligt större miljöproblem/risker i någon form efter sig när de tjänat ut.

FN:s klimatpanel har slagit fast att människans utsläpp av växthusgaser är orsaken till den pågående  klimatförändringen. För att bromsa klimatförändringarna krävs åtgärder av samhället. Ökad produktion av förnybar el kommer att spela en stor roll. Vindkraften med den rena och utsläppsfria elen är därför viktig i den omställning vi står inför.

Produktion av 1 MWh vindel minskar koldioxidutsläppen med 850 kg. I det perspektivet räddar våra vindkraftverk miljön från cirka 32 300 kg koldioxid.

EU:s mål beträffande förnybar energi och vindkraft är att 20 procent av all energi som konsumeras av medlemsstaterna ska vara förnybar år 2020. För att detta ska uppnås beräknas att minst 34 procent måste vara förnybar elenergi och att minst 40 procent av den förnybara elen måste komma från vindkraft. Det medför att cirka 14 procent av all el inom EU år 2020 beräknas komma från vindkraft.

Energi och effekt

Energi definieras som rörelse eller förmåga till rörelse. Energi = energi x tid, det vill säga ett mängdbegrepp som mäts i wattimmar. Tusen wattimmar blir 1 kWh den enhet som hushåll mäter sin konsumtion i.

1 kWh      (kilowattimme)     = 1 kW i en timme

1 MWh     (megawattimme)  = 1 000 kWh

1 GWh      (gigawattimme)    = 1 000 000 kWh

1 TWh       (terawattimme)  = 1 000 000 000 kWh

Kvarkenvinden