Stadgar för Kvarkenvinden 1 Kooperativ Ekonomisk Förening

§ 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE
Föreningens firma är Kvarkenvinden 1 Kooperativ Ekonomisk förening, med org nr 769602-8096.

Föreningens firma tecknas av styrelsen samt av de som styrelsen utser inom sig.
Firmateckningsrätten kan endast ges till ledamöter av styrelsen och då minst två i förening.

Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun.

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSART
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och dess miljöintresse genom att utöva driftsansvar över vindkraftverk i syfte att tillhandahålla vindenergi för medlemmarnas konsumtion. All genom föreningen genererad vindenergi ägs av medlemmarna.

§ 3 MEDLEMSKAP
Medlemskap kan beviljas till fysiska och juridiska personer som:
1. är elkonsumenter i Sverige, och som
2. skäligen kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.

Medlem är därutöver skyldig att:
3. betala stadgeenliga årliga avgifter samt
4. betala de insatser som medlemmen har tecknat sig för.

Ansökan om medlemskap i föreningen görs skriftligt och prövas av styrelsen. Medlemskap beviljas efter styrelsens godkännande, om andelen har tecknats direkt med föreningen, när medlemmen betalat föreskrivna insatser och medlemsavgift, alternativt, om andelen har förvärvats från annan medlem, när köparen har betalat medlemsavgift och av styrelsen föreskriven registreringsavgift.

Medlemskapet träder i kraft efter det att styrelsen utfärdat andelsbevis och det vindkraftverk som andelen är hänförligt till har tagits i drift.

§ 4 INSATSER
Vid inträde i föreningen skall medlemmen betala en insats, som ger medlemmen rätt till en andel i föreningen. Styrelsen beslutar om insatsens storlek, som skall beräknas mot bakgrund av dels investeringskostnaden i ett nytt vindkraftverk, dels hur stor årsproduktionen beräknas bli för varje sådan ny etablering/investering.

Medlem skall teckna insatser för minst fyra (4) andelar i föreningen och får högst delta med så många andelar, som motsvarar medlemmens normala elförbrukning per år, dock högst 200 andelar per medlem. Styrelsen kan i enskilda fall besluta om ett högre antal andelar per medlem.

4.1 Medlemmens rättigheter
Varje andel ger medlemmen rätt att tillgodogöra sig vindenergi motsvarande andelens kvotdel av föreningens totala årsproduktion av el.

Varje medlem äger rätt att, med en (1) röst, besluta i föreningens angelägenheter.

4.2 Överlåtelse av andelar
Medlem äger rätt att överlåta sina andelar i föreningen till annan fysisk eller juridisk person. Överlåtelse får ske genom såväl försäljning av andelen, med den begränsning som följer av § 4 stycke 2, som genom bodelning, arv och/eller testamentariskt förordnande.

Den medlem, eller dennes dödsbo, som överlåter sina andelar i föreningen till annan, skall skriftligen meddela styrelsen detta.

Den som genom överlåtelse har förvärvat en medlems insats, skall ansöka hos styrelsen om inträde i föreningen senast inom tre månader från förvärvet och försäkra sig om att följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut.

Antas förvärvaren, inträder denne som ny medlem i föreningen. Styrelsen får besluta att ny medlem skall betala av styrelsen fastställd registreringsavgift.

4.3 Utträde ur föreningen
Medlem har rätt att säga upp sitt medlemskap och därvid utträda ur föreningen. Medlemmens uppsägning skall vara skriftlig och styrelsen tillhanda senast den 30 november, för att utträde skall kunna ske vid det innevarande kalenderårets utgång.

Medlem som överlåtit samtliga sina andelar enligt punkten 4.2 ovan skall anses ha utträtt ur föreningen i anslutning till att förvärvaren inträder som ny medlem i föreningen.

Utträdande medlem äger inte rätt till återbetalning av till föreningen erlagd insats i annan omfattning än vad som följer av bestämmelsen i 4 kap 1 § 4 stycket föreningslagen.

§ 5 FINANSIERING
Föreningen skall finansiera sin verksamhet med av föreningsstämman årligen beslutade avgifter samt genom försäljning av de elcertifikat, som tilldelats föreningen.

Storleken på de årligen beslutade avgifterna ska beräknas mot bakgrund av föreningens behov av kapital för täckande av föreningens kostnader för administration samt för drift och underhåll av föreningens vindkraftverk.

§ 6 UTESLUTNING AV MEDLEM
Medlem som motarbetar föreningens ändamål, verksamhet eller utveckling, missbrukar sitt medlemskap eller i övrigt bryter mot stadgarna eller stadgeenligt fattade beslut, kan uteslutas av föreningsstämman.

Utesluten medlem förlorar genast sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 7 FÖRENINGSSTÄMMAN
Ordinarie föreningsstämma hålles årligen senast vid juni månads utgång. Vid stämman skall följande ärenden behandlas.
1. Val av stämmoordförande.
2. Anmälan av protokollförare.
3. Fastställande av dagordning och röstlängd.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
6. Styrelsens årsredovisning – ekonomi, drift och underhåll.
7. Revisorernas berättelse.
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
11. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
12. Behandling av inkomna motioner till stämman.
13. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
14. Fastställande av driftsbudget och beslut om uttaxering av medlems- och driftsavgifter enligt § 5 i stadgarna.
15. Bestämmande av arvoden till styrelsens ledamöter, revisorerna och valberedningen.
16. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 9 i stadgarna.
17. Val av revisorer och suppleanter enligt § 10 i stadgarna.
18. Val av valberedning enligt § 8 i stadgarna.
19. Stämmans avslutande.

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade.

Meddelanden och kallelser till medlemmarna skall ske skriftligen via e-brev eller post. Kallelsen till föreningsstämman skall ske tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra stämma med bilagd dagordning till medlemmarna.

Om inte annat stadgas i föreningslagen, utgörs föreningsstämmans beslut av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordförande biträder. Vid val anses den person vald, som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs sakfrågor av ordföranden och val genom lottning. Röstning sker öppet. Val skall dock förrättas genom sluten röstning om någon begär det.

§ 8 VALBEREDNINGEN
Till valberedning väljs t o m nästkommande ordinarie föreningsstämma två ledamöter och två suppleanter.

Valberedningen skall, till förekommande val vid föreningsstämma, föreslå kandidater som den anser lämpliga med hänsyn till uppdragets art. Valberedningen skall beakta att styrelsen bör vara allsidigt sammansatt.

Föreningsstämman utser ledamöter till valberedning.

§ 9 STYRELSEN
Styrelsen består av lägst fem och högst nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter, vilka utses av ordinarie föreningsstämma. Föreningens ordförande utses av stämman för tiden t o m nästkommande ordinarie föreningsstämma (ett års mandatperiod). Övriga ledamöter väljs för tiden fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits under tredje räkenskapsåret efter valet (tre års mandatperiod).

Ordinarie föreningsstämma utser styrelsesuppleanter för tiden fram till t o m nästkommande ordinarie föreningsstämma (ett års mandatperiod).

Styrelsen konstituerar sig själv.

Styrelsen svarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring och löpande angelägenheter. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande.

Beslut i ett ärende får inte fattas om inte samtliga styrelseledamöter har beretts tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelseledamot inte kan delta vid styrelsemöte och det finns en suppleant som skall träda in i dennes ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det.

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar, eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Vid styrelsens möten skall protokoll föras.

§ 10 REVISORER
På ordinarie föreningsstämma utses, för tiden intill den ordinarie föreningsstämma som hålls två år efter valet (två års mandatperiod), två ordinarie revisorer samt två revisorssuppleanter och en lekmannarepresentant tillika föreningsmedlem. Minst en ordinarie och en suppleant ska vara auktoriserad revisor.

Revisorerna skall i den omfattning som följer av god revisionssed granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning. Revision skall vara verkställd och berättelse avgiven före utgången av april månad.

§ 11 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är 1 januari 31 december.

§ 12 VINSTFÖRDELNINGSGRUNDER
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan avsättning skett till reservfond jämlikt bestämmelserna i 10 kap föreningslagen, enligt föreningsstämmans beslut

1. fonderas och/eller
2. föras i ny räkning och/eller
3. utgå som vinstutdelning på inbetalda medlemsinsatser. Vid vinstutdelning beräknas utdelningen per andel.

§ 13 RÖSTRÄTT
Medlem har en (1) röst och måste för att vara röstberättigad äga minst fyra andelar i föreningen, ha erlagt föreskrivna avgifter samt inneha andelsbevis.

Rösträtten utövas av medlem personligen eller genom ställföreträdare eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt.

§ 14 MOTIONER
Medlem som önskar att visst ärende, motion, skall behandlas vid den ordinarie föreningsstämman, skall före januari månads utgång anmäla detta till styrelsen.

§ 15 STADGEÄNDRING
Ändringar av dessa stadgar sker i enlighet med vad därom stadgas i föreningslagen.

§ 16 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Föreningen skall träda i frivillig likvidation om föreningsstämman så beslutar enligt föreningslagen eller om likvidationsplikt föreligger enligt föreningslagen.

När föreningens verksamhet upplöses skall dess tillgångar, sedan verksamheten avvecklats, återbetalas till medlemmarna i förhållande till ägda andelar vid likvidationsbeslutet.

§ 17 ÖVRIGT
I övrigt gäller vid var tid gällande lag som vid dessa stadgars skrivande var föreningslagen, samt de allmänna villkor för förvärv av andelar och medlemskap i föreningen, som utfärdas av föreningsstämman efter beredning av styrelsen.

Kvarkenvinden