Vanligt förekommande frågor

Måste jag ha Umeå Energi?
Ja, du måste vara elkund hos Umeå Energi från det datum då överlåtelsen av andelar sker.  Om du inte har ditt elabonnemang via Umeå Energi kontaktar du Umeå Energi, kundservice: 090-160020 så hjälper de dig, uppge att du kommer att bli medlem i Kvarkenvinden. Umeå Energi har även balansansvaret för dig som medlem och sköter avräkningen av din vindel på din faktura.

Måste jag stå på elabonnemanget för att få köpa andelar i Kvarkenvinden?
Ja, det måste vara samma person/företag på elabonnemanget som på medlemskapet i Kvarkenvinden.

Kan jag själv välja elavtal för ”tillägggselen”, utöver mina vindkraftsandelar?
Ja, du kan välja avtal: Börs-El eller Fast Elpris 1 år. Avtalsvalet gäller bara för tilläggselen, den förbrukning som finns utöver vindkraftsandelarnas volym.

Hur många andelar kan jag köpa?
Enligt föreningens stadgar måste du ha minst 4 andelar för att vara röstberättigad. Du får inte ha fler andelar än det som motsvarar din elförbrukning. Maximalt antal andelar är 200.

Vad betalar jag för vindelen?
Vi har sammanställt en jämförelse mellan kostnad för vindel mot börsel för åren 2010 till och med 2020. Klicka på länken för att se Jämförelse kostnad vindel vs börsel 2020

Vad händer efter 20 år med mina andelar?
Målet är att verket skall producera el i 20 år men vi kan idag inte säga den aktuella livslängden. Den ekonomiska livslängden på verken är 20 år. Föreningsstämman avgör vad som skall ske efter livslängden. Skall verket uppgraderas och medlemmarna skjuta till mer pengar eller skall verket rivas?

Hur många verk finns det i dagsläget?
Idag finns det sju verk som är i produktion. Den totala målproduktionen är 38 634 000 kWh/år.

Från vilket vindkraftverk får jag min el?
Du tillhör inte ett specifikt verk utan alla medlemmar delar på all produktion från föreningens samtliga vindkraftverk utifrån det antal andelar som du har.

Har jag något ansvar för drift och underhåll av vindkraftverken?
Nej det har du inte. Föreningen ombesörjer det via avtal med leverantören av vindkraftverken samt driftbolag. Dessutom har föreningen försäkringar som täcker eventuella skador på vindkraftverken.

Vilka risker finns med att vara medlem i Kvarkenvinden?
Att det slutar blåsa och att elpriset går ner till noll. Givetvis kan Kvarkenvinden heller inte garantera vilka politiska beslut som regeringen tar eller vilka framtid beslut som Skatteverket tar.

Hur ofta hålls föreningsstämma och hur kan jag påverka?
Föreningsstämma hålls en gång per år. Enligt föreningens stadgar ska ordinarie föreningsstämma hållas senast den 30 juni. Kallelse till stämman sker tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Tillsammans med kallelsen som skickas skriftligen via e-brev eller post bifogas även en dagordning till medlemmarna. Medlem som önskar att ett visst ärende, en motion, ska behandlas vid den ordinarie föreningsstämman, ska före januari månads utgång anmäla detta till styrelsen.

Kan jag sälja mina andelar?
Ja det går bra. Du kan sälja andelarna till vem du vill förutsatt att personen/företaget har elabonnemanget i Sverige. Köparen måste teckna elhandelsavtal med Umeå Energi.Varje förändring av andelsinnehav måste ske via föreningen. Säljare och köpare kommer överens om priset. Se Andelstorget för mer information.

Vad händer om jag flyttar?
Du kan ta med dig dina andelar till den nya adressen under förutsättning att du fortfarande är kund hos Umeå Energi. Kom bara ihåg att du får inte har fler andelar än det som motsvarar din förbrukning.
Vill du inte ha kvar andelarna kan du sälja dem via föreningens Andelstorg.

Kan jag ge bort mina andelar till mina barn?
Ja, men det krävs att de är elabonnenter i Sverige.

Vad händer om jag avlider?
Andelarna är en tillgång och tillfaller dödsboet. Den som ärver dina andelar ansöker om medlemskap. Kontakta föreningen kansli på info@kvarkenvinden.se eller telefon 090-12 53 45.

Kan jag ändra antalet andelar om jag förändrar min elkonsumtion?
Ja. På föreningens Andelstorg kan du lägga ut både sälj- och köpannonser.

Kvarkenvinden